Centrum w Dębicy rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 r. Głównym pomysłodawcą, organizatorem i pierwszym dyrektorem był pan Jerzy Zdeb. Decyzją władz Powiatu Dębickiego, warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dębicy zostały przekształcone w Centrum Kształcenia Praktycznego. Powstała placówka przejęła zadania oraz majątek z odrębnym zarządzaniem i finansowaniem.

Nadrzędnym jej celem i zadaniem było i jest kształcenie praktyczne. Organem prowadzącym Centrum jest Rada Powiatu w Dębicy, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje KO w Rzeszowie. Zgodnie ze swoim statutem Centrum realizuje szereg zadań związanych z kształceniem zawodowym.Początki powstania warsztatów szkolnych sięgają początków lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to przy Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Budynek, w którym obecnie znajduje się placówka został oddany do użytku w 1990r. dzięki osobistemu zaangażowaniu byłego dyrektora Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” pana Andrzeja Tarnowskiego. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w znacznym stopniu zmieniły się preferencje młodzieży przy wybieraniu szkoły ponadpodstawowej. Młodzi ludzie częściej wybierali szkoły ogólnokształcące w wyniku, czego warsztatom groziła likwidacja. Ta sytuacja zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Praktycznego. Wyposażenie, jakim w chwili obecnej dysponuje nasze Centrum zostało zakupione ze środków uzyskanych w zdecydowanej większości z działalności kursowej prowadzonej przez CKP oraz pozyskane z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Od 2007 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy jest ośrodkiem szkolenia i egzaminowania spawaczy certyfikowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.Centrum jest jedyną placówką tego typu w powiecie dębickim.Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy pełni pan Jacek Ochab.

ckp_old

Rok 2005

Rok 2017

Cele i zadania Centrum:

  1. Organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe), zajęć specjalizacyjnych w zakresie całego lub częściowego programu nauczania dla danego zawodu.
  2. Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  3. Przeprowadzanie egzaminów dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia.
  4. Prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie organizowania kursów dla uczniów/słuchaczy doskonalących umiejętności poszukiwane na rynku pracy.
  5. Kształcenie w formie modułowej zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólno zawodowego.
  6. Przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
  7. Opracowanie i wydawanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia.
  8. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze
Scroll Up
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook