Konsultacje dla uczniów uczęszczających na zajęcia do CKZ Nr1 w Dębicy

Od 1 czerwca br. w naszej placówce ruszają konsultacje z praktycznych przedmiotów zawodowych. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji oraz procedurami obowiązującymi w naszym centrum.

Procedury – link

Klasa/szkoła

Data konsultacji

Godziny

Osoby odpowiedzialne

2 cT/ZS nr2 w Dębicy

3.06.2020

10.06.2020

9:00, 12:00

Jacek Ochab

3 cT/ZS nr2 w Dębicy

9.06.2020

19.06.2020

9:00

Dariusz Ferenc

3 eT/ZS nr2 w Dębicy

16.06.2020

23.06.2020

9:00, 12:00

Wiesław Krupa

Ryszard Skóra

Jan Czekaj

3 aT/ZS nr2 w Dębicy

15-16.06.2020

8:00, 11:00

Marcin Kalata

Artur Piękoś

Sławomir Łakomy

3 bT/ZS nr2 w Dębicy

17.06.2020

8:00, 11:00

3Ti/ZSZ nr4 w Dębicy

9.06.2020

8:00, 11:00

3Ti/ZSZ w Pustkowie-Osiedlu

18.06.2020

8:00, 11:00Napisali o nas

W ostatnim numerze 9 tygodnika Obserwator Lokalny w dodatku Praca i Kariera ukazał się artykuł na temat naszego centrum.

Wszyscy zainteresowani mogą przeczytać ten artykuł otwierając link.


Kurs spawania TIG, MAG, Elektroda otulona

Trzeciego lutego rozpoczął się w naszej placówce kurs spawania w trzech metodach spawalniczych: TIG – pierwszy stopień, MAG oraz elektrodą otuloną. W kursie bierze udział 8 kursantów. Zajęcia prowadzą Mirosław Mazur, Jan Czekaj oraz Sławomir Łakomy.


Egzaminy z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej

Informujemy, że w dniu 13 stycznia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr1 w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy  z części praktycznej dla kwalifikacji E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem oraz przybycie pół godziny wcześniej.

Lista obecności E.14


Kurs spawania TIG I stopień zakończony

W dniu 14 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy zakończyło się szkolenie spawalnicze w metodzie TIG . W kursie uczestniczyło 13 osób. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs został zrealizowany w ramach Projektu „AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY!  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.


XX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ NAUCZYCIELI O PUCHAR STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO

7 grudnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego odbył się Jubileuszowy XX Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego. Do współzawodnictwa zgłosiło się 10 drużyn w tym tradycyjnie już drużyna z naszego Centrum. Wyjątkowo w jubileuszowym turnieju do rozgrywek przyjęto drużyny organu prowadzącego, w której kapitanem i zawodnikiem był pan Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego oraz 2 drużyny absolwentów organizatora turnieju – Zespołu Szkół Nr2 w Dębicy. Po czterech rozegranych meczach nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Zwycięzcą turnieju została młoda reprezentacja absolwentów. 

Placówkę naszą reprezentowali: Jacek Ochab, Dariusz Ferenc, Piotr Moskal, Ewa Ozimek, Sylwia Węgrzyn, Łukasz Krasoń, Paweł Piękoś, Jan Moskal.Prezentacja firmy Relpol S.A.

W dniu 26 listopada 2019r. Placówkę naszą odwiedził pan Mariusz Kuliński przedstawiciel
firmy Relpol czołowego w Polsce producenta osprzętu elektrycznego.
Spotkanie to miało na celu zapoznanie uczniów technikum elektrycznego z ofertą firmy
Relpol takimi jak: przekaźniki: przemysłowe, instalacyjne, czasowe i programowalne.
Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej,
energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych.
Uczestnikami prelekcji byli uczniowie technikum elektrycznego. Wszyscy zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami, ponadto placówka otrzymała aktualne katalogi produktów firmy.
Organizatorem spotkania był nauczyciel CKZ Nr 1 w Dębicy pan Ryszard Skóra.   

                                                                                                                                                                         Dębica dnia 24 października 2019 r.

Fundacja Rozwoju Obrotu

Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

     W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy, zwanego dalej CKZ w dniu 18 października 2019 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębną Petycję – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, udziela się odpowiedzi na wskazane we wniosku pytania.

Ad. Pkt 1) Na dzień złożenia w/w wniosku w CKZ dokonuje się wszelkich płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. za pomocą przelewów z/na rachunek bankowy.

Ad. Pkt 2) Nie planuje się wdrożenia płatności za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych.

Ad. Pkt 3) Zważywszy na charakter CKZ, dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą rachunku bankowego jest najdogodniejszą formą płatności.

Ad. Pkt 4) i 5) Nie dotyczy

Ad. Pkt-y 6) i 7) Osobami upoważnionymi do dokonywania przelewów bankowych w CKZ są: Jacek Ochab, Joanna Kudela, kontakt: e-mail: sekretariat@ckp.debica.pl, tel. 14 6813150, NIP: 872-20-64-841.

Ad 1P. W CKZ nie ma konieczności wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych – według w/w wyjaśnień.

Ad 2P. W odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego wdrożenie płatności za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych byłoby bezzasadne z powodu na nieliczne wpłaty. Najdogodniejszą formą płatności bezgotówkowej są przelewy z/na rachunek bankowy.

Ad 3P. CKZ nie posiada podległych jednostek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), CKZ udziela odpowiedź na rozpatrzoną petycję i zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Uznaje się, że wniesiona petycja dotycząca „dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych”, zasługuje na uwzględnienie. Petycja podmiotu wnoszącego wpłynęła do tut. CKZ w dniu 18 października 2019 r., została zamieszona na stronie internetowej, za zgodą podmiotu składającego. W informacji zamieszczonej na stronie internetowej podano również przewidywany termin załatwienia petycji.

W CKZ dokonuje się płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. za pomocą przelewów z/na rachunek bankowy, jest to najdogodniejsza forma płatności bezgotówkowej. W związku z tym nieuzasadnione jest wdrażanie jakichkolwiek procedur pod kątem płatności z wykorzystaniem terminali płatniczych.

Z poważaniem

Dyrektor CKZ w Dębicy

Jacek Ochab

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy, ul. I. Lisa 2, 39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@ckp.debica.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania petycji, na podstawie 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ustaw: z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Posiada Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy wpłynęła w dniu 18 października 2019r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa.

Petycję zamieszcza się na stronie internetowej Centrum, za zgodą podmiotu składającego i zawiera skan petycji.

Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

Petycję można pobrać tutaj.


Kursy spawania

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy ogłasza nabór na kursy spawania w metodach:
– 111-spawanie łukowe elektrodą otuloną
– 135-spawanie w osłonie gazów MAG
– 131-spawanie w osłonie gazów MIG
– 141-spawanie elektrodą nietopliwą TIG
– 311-spawanie acetylenowo – tlenowe

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 14 681 31 50 lub osobiście w siedzibie CKZ w Dębicy, ul. I. Lisa 2


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W środę 19 czerwca br. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Tradycją stało się, że na uroczystość tą dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 pani Joanna Dymitrowska zaprosiła dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Jacka Ochaba wraz z gronem pedagogicznym CKP. Po wystąpieniu pani dyrektor, w którym podsumowała miniony rok szkolny głos zabrał dyrektor CKP Jacek Ochab, który podziękował gospodarzom za współpracę, a także pogratulował sukcesów uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce i zajmujących czołowe miejsca na olimpiadach i konkursach. Za zaangażowanie podczas zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor CKP wyróżnił następujących uczniów technikum:

 • 1. Aleksandra Mróz – 2 bT
 • 2. Jan Lik– 3 eT
 • 3. Adrian Przetacznik– 3 eT
 • 4. Szymon Stawarz– 3 eT
 • 5. Przemysław Tworek– 2 cT
 • 6. Adam Wójcik– 2 cT
 • 7. Daniel Surdel – 2 aT
 • 8. Bartosz Skorupa– 2 eT
 • 9. Jakub Skóra – 2 eT
 • 10. Szymon Rajchel– 3 cT
 • 11. Filip Mazur – 3 cT

Wszystkim uczniom życzymy samych słonecznych dni i udanego wypoczynku.


Egzaminy z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej

Informujemy, że w dniach 26.06 – 1.07 br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy  z części praktycznej dla kwalifikacji E.06,E.08 i E.13

Proszę o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami:


Szkolenie SEP

Dyrekcja CKP Dębicy informuje, że w dniach 20 i 22 maja br. o godz. 13:00 rozpocznie się szkolenie na uprawnienie eksploatacyjne SEP do 1 kV. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Egzamin przed komisją SEP odbędzie się w piątek 24 maja o godz. 15:00


Nowy nabór na kursy spawania

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy ogłasza nabór na kursy spawania w metodach:
– 111-spawanie łukowe elektrodą otuloną
– 135-spawanie w osłonie gazów MAG
– 131-spawanie w osłonie gazów MIG
– 141-spawanie elektrodą nietopliwą TIG
– 311-spawanie acetylenowo-tlenowe
Zapraszamy na pierwsze zajęcia w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 16:00
Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 14 681 31 50 lub osobiście w siedzibie CKP w Dębicy, ul. I. Lisa 2


Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia br. dyrekcja i nauczyciele Centrum Praktycznego w Dębicy uczestniczyli w Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych podczas krótkiego wystąpienia dyrektor CKP Jacek Ochab dziękował uczniom klas technikum za 4 lata spędzone w naszych pracowniach i laboratoriach oraz wyróżnił osoby najbardziej zaangażowane podczas zajęć praktycznych. Wśród nich znaleźli się:
1. Tomasz Zdziebło kl. 4 cT
2. Łukasz Krystoń kl. 4 cT
3. Dorian Mazur kl. 4 eT
4. Krzysztof Wójcik kl. 4 eT
5. Konrad Wilski kl. 4 eT
Wszystkim absolwentom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych oraz trafnych decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów lub pracy zawodowej.

Cała galeria tutaj.


Projekt Zawodowy reSTART

NIE UKOCZYŁEŚ 30 LAT?                      SZUKASZ PRACY?          NIE MASZ DOŚWIADCZENIA?

SKORZYSTAJ ZE SZKOLENIA –  ZA UDZIAŁ CI ZAPŁACIMY!

DLA KOGO:

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

– osoby zamieszkujące województwo podkarpackie;

– osoby niepracujące oraz nieuczące się w trybie dziennym w wieku od 18-29 roku życia;

Zgłoś się a ZYSKASZ:

– stypendium na czas szkolenia (ok. 650 zł/10 dni szkolenia),

– zwrot kosztów dojazdu,

– doświadczenie zawodowe w ramach płatnego stażu;

– uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych egzaminem oraz certyfikatem, które pozwoli na realne znalezienie pracy w zawodzie odpowiadającym szkoleniu, w którym weźmie udział.

Zrób pierwszy krok – zadzwoń 887 788 057

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego realizuje projekt, który umożliwia udział w  BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dostosowanych do Twoich oczekiwań oraz potrzeb rynku pracy! (w tym np. w zawodach: pracownik ds. rachunkowości i księgowości, kucharz, spawacz, operator obrabiarek skrawających i wielu innych (zgodnie z Barometrem zawodów deficytowych w danym powiecie).

https://aktywninapodkarpaciu.pl/

Projekt „Aktywni na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Zajęcia z zakresu elektroniki realizowane w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego

W dniu 13 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy rozpoczęły się zajęcia z zakresu elektroniki realizowane w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Inicjatorem oraz prowadzącym lekcje jest nauczyciel CKP w Dębicy pan Dariusz Ferenc. Już podczas pierwszych zajęć dzieci zostały wprowadzone w świat elektroniki programowalnej na platformie ARDUINO co na początku sprawiło im prawdziwą frajdę gdyż daje to efekty natychmiastowe np. w postaci migających diod. Tego typu lekcje to wspaniałe wprowadzenie do pokazania możliwości powiązania komputera z elektroniką, co dla dzieci które nie znają ograniczeń technicznych daje możliwość skonstruowania nowych rzeczy po przez zabawę.

Cała galeria do obejrzenia tutaj.


Kurs spawania zakończony

W dniu 1 kwietnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zakończyło się szkolenie spawalnicze w metodach TIG oraz MAG. W kursie uczestniczyło 12 osób. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.


Egzamin SEP

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w naszej placówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 kV.

Dla uczniów technikum elektronicznego odbędą się  nieodpłatne spotkania przygotowujące do egzaminu.

Klasa

Dni zajęć Godziny

4 cT

29.03.2019

05.04.2019

11:30 – 14:45


Turniej gier komputerowych

W dniu 21 marca br. podczas dnia otwartego CKP w placówce naszej odbył się etap półfinałowy i finałowy drużynowego turnieju  gier komputerowych League of Legends. Do zmagań zgłosiło się 31 drużyn pięcioosobowych, które 16 i 17 marca grały między sobą online. Do półfinału w CKP wyłoniono 4 drużyny, których zacięte rozgrywki toczące się w CKP trwały od godziny 9:00 do 16:00.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie turniejem transmisja online była upubliczniona na kanale YouTube i wyświetlana na monitorach w pracowniach CKP i w holu Zespołu Szkół Nr 2.

Wyniki końcowe turnieju:

 Miejsce I  „Kszakhu Team” z Ropczyc

 • Rafał Andreasik
 • Patryk Ochał
 • Piotr Ciebień
 • Michał Pryga
 • Kewin Piczak

 Miejsce II „Reaktancja pojemnościowa”

 • Maciej Falarz
 • Alan Kania
 • Mateusz Podgórski
 • Dawid Ćwik
 • Krzysiek Kucharski

 Miejsce III „Team szymczok”

 • Mateusz Rokita
 • Michał Poproch
 • Patryk Koziara
 • Krystian Mróz
 • Adrian Cielak

 Miejsce IV „Jem se paluszki rybne ni”

 • Filip Kowalczyk
 • Piotr Szukała
 • Aleksandra Pietrucha
 • Wiktor Bandzyra
 • Dawid Gwóźdź

Wszyscy uczestnicy tych rozgrywek otrzymali symboliczne nagrody, które wręczył dyrektor CKP pan Jacek Ochab.

Sponsorami turnieju byli: Anatolia Doner Kebab Dębica, Pappas Pizza&Cafe Dębica, PPHU Security Marek Kozak, Kitty Alliance.

Organizatorem i pomysłodawcą organizacji turnieju w CKP była Aleksandra Mróz z klasy 2 bT technikum informatycznego.


Dzień otwarty w CKP

Tradycyjnie 21 marca Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z Zespołem Szkół nr 2 w Dębicy było organizatorem dnia otwartego. Nasze mury odwiedziło ponad siedemset osób w tym ośmioklasiści oraz gimnazjaliści z terenu naszego powiatu. Z powodu trwającego turnieju gier komputerowych, w tym roku prezentację pracowni ograniczyliśmy tylko do 5 sal, w których zgromadziliśmy najciekawsze stanowiska dydaktyczne używane w naszej placówce z dziedziny informatyki, automatyki, kontroli dostępu oraz elektroniki. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i liczymy że jako następny etap edukacji młodzież wybierze szkoły zawodowe.

Galeria zdjęć z dnia otwartego tutaj.


Salon Gimnazjalisty i Ósmoklasisty 2019

Sporym powodzeniem cieszył się Salon Gimnazjalisty i Ósmoklasisty, który zorganizowano 12 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Wydarzenie zgromadziło tłumy młodych ludzi, również spoza powiatu dębickiego. Wśród odwiedzających byli przede wszystkim uczniowie klas trzecich gimnazjów i klas ósmych podstawówek, którzy rozmawiali z wystawcami, zbierając informacje na temat oferty edukacyjnej 2019/2020 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w naszym powiecie. 

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć także stoiska Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy,
które organizuje zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe dla większości szkół zawodowych naszego powiatu. Stoisko nasze zorganizowali panowie Wiesław Krupa i Dariusz Ferenc oraz uczniowie 3 klasy technikum elektrycznego.Nabór na kurs spawania

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy
ul. Ignacego Lisa 2, 39-200 Dębica
ogłasza nabór na kursy spawania w metodach:

 • 111-spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • 135-spawanie w osłonie gazów MAG
 • 131-spawanie w osłonie gazów MIG
 • 141-spawanie elektrodą nietopliwą TIG
 • 311-spawanie acetylenowo-tlenowe

Zapraszamy na pierwsze zajęcia w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 16:00 sala nr 39

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 14 681 31 50
lub osobiście w siedzibie CKP w Dębicy, ul. I. Lisa 2.


Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 11 stycznia do 25 lutego 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze TIG spoinami pachwinowymi. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do
29 roku życia podkarpackim rynku pracy”,
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Spotkanie z przedstawicielem firmy F&F

W dniu 8 stycznia 2019r. Placówkę naszą odwiedził przedstawiciel firmy F@F z Pabianic pan Grzegorz Cierpisz. F@F jest firmą o profilu produkcyjnym, oferującą elektroniczne urządzenia sterujące dla automatyki domowej i przemysłowej.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele CKP w Dębicy jak i uczniowie technikum elektrycznego.

Przedstawiciel firmy F@F zaprezentował system inteligentnego domu F&Home i systemy telemetryczne.. Dzięki poszczególnym elementom systemu można zarządzać instalacją i odbiornikami energii elektrycznej. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja działania przykładowych produktów wraz z oprogramowaniem służącym do ich konfiguracji.


Międzyszkolny opłatek parafialny

W dniu 20 grudnia 2018 r. w parafii Matki Bożej Anielskiej odbył się opłatek międzyszkolny, którego
organizatorami byli Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.
Ta przedświąteczna uroczystość była miłym akcentem bożonarodzeniowym i jak co roku okazją do spotkania się nauczycieli, pedagogów ze szkół mających siedzibę na terenie parafii.
W tym roku spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją obecnością bp.Stanisław Salaterski,, który dołączył się do życzeń bożonarodzeniowych, składanych  przez burmistrza miasta Mariusza Szewczyka, proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej ks. prałata Jana Krupę oraz dyrektorów Joanny Dymitrowskiej i Jacka Ochaba. Część artystyczną przygotowała młodzież z ZS nr 2 pod kierownictwem nauczycieli: Jarosława Markiewicza, Ewy Prasoł i Jarosława Wodzienia .
Na zakończenie spotkania, przekazano  świecę, symbol kontynuacji naszych spotkań bożonarodzeniowych, która trafiła do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.


Prezentacja firmy Relpol

W dniu 4 grudnia 2018r. Placówkę naszą odwiedził pan Mariusz Kuliński przedstawiciel firmy Relpol producenta przekaźników.

Spotkanie to miało na celu zapoznanie uczniów technikum elektrycznego z ofertą firmy Relpol takimi jak: przekaźniki dla elektroniki, przemysłowe, instalacyjne, czasowe i programowalne. Produkty Relpol S.A. stosowane są w obszarach: automatyki przemysłowej ienergetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Ponadto placówka otrzymała aktualne katalogi produktów firmy.

Cała galeria tutaj.


XIX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ NAUCZYCIELI O PUCHAR STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO

1 grudnia 2018 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego odbył się XIX Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego.

W tym roku do współzawodnictwa zgłosiło się 7 drużyn w tym tradycyjnie już drużyna Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Po czterech rozegranych  meczach nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Zwycięzcą turnieju została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 10. 

Placówkę naszą reprezentowali: Jacek Ochab,  Dariusz Ferenc, Tomasz Ferenc, Ewa Ozimek,  Jakub Wasiliew, Paweł Piękoś, Grzegorz Niedziela.


Egzaminy z kwalifikacji zawodowej E.07

Informujemy, że w dniach 14 – 17 stycznia 2019 r. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy z części praktycznej dla kwalifikacji E.7.

Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem:

Kwalifikacja E.07


Europejskie Dni Pracodawców 2018 „Popołudnie ze szkoleniami” w PUP Dębica

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Publicznymi Służbami Zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy  w Dębicy włączając się po raz kolejny w tę inicjatywę zorganizował 8 listopada 2018 r. wydarzenie pn. Popołudnie  ze szkoleniami.

Celem tego wydarzenia była promocja szkoleń zawodowych wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy; osób pracujących chcących zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje; młodzieży uczącej się w szkołach średnich. W ramach „Popołudnia ze szkoleniami” swoją ofertę szkoleniową zaprezentowało 11 instytucji szkoleniowych z województwa podkarpackiego. 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy reprezentowali panowie Jan Czekaj i Dariusz Ferenc, przedstawiając ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów spawania.


8.11.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2019 roku


Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 3 do 19 września 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze w ramach projektu „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO – kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy”. W kursie uczestniczyło 14 osób. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


31.07.2018 r.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy ul. I. Lisa 2, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W piątek 22 czerwca br. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Tradycją stało się, że na uroczystość tą dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 pani Joanna Dymitrowska zaprosiła dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Jacka Ochaba wraz z gronem pedagogicznym CKP. Po wystąpieniu pani dyrektor w którym podsumowała miniony rok szkolny głos zabrał dyrektor CKP Jacek Ochab, który podziękował gospodarzom za współpracę, a także pogratulował sukcesów uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce i zajmujących czołowe miejsca na olimpiadach i konkursach w kraju i za granicą. Za zaangażowanie podczas zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2017/2018 dyrektor CKP wyróżnił następujących uczniów technikum:

 1. Jakub Stelmach – 1 aT
 2. Dawid Surdel – 1 aT
 3. Mirosław Warchoł – 1 aT
 4. Dominik Mosoń – 1 aT
 5. Piotr Stoś – 2 cT
 6. Michał Wójcik – 2 cT
 7. Maciej Mazur – 2bT
 8. Wiktor Przybysławski – 2 eT
 9. Krzysztof Wójcik – 3 eT
 10. Marcin Łączak – 3 eT
 11. Jan Lik – 2 et
 12. Łukasz Krystoń – 3 cT
 13. Tomasz Zdziebło – 3 cT

Wszystkim uczniom życzymy samych słonecznych dni i udanego wypoczynku.


PIKNIK RODZINNY Z ROBOTEM CKP

W niedzielę 17 czerwca nauczyciele i uczniowie naszego Centrum uczestniczyli w Festynie Rodzinnym Parafii Świętej Jadwigi w Dębicy, który odbywał się na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 9. W trakcie 5-cio godzinnej imprezy poza oficjalnie rozkrojonym tortem na uczestników zabawy przygotowane zostały gry i zabawy dla najmłodszych, występy artystyczne uzdolnionych wykonawców, zajęcia w kąciku artystycznym, konkursy z nagrodami oraz konkurencje sportowe.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko naszego Centrum na którym główną atrakcją był śpiewający robot. Prezentację naszej „maskotki” oraz jej repertuar przygotowali nauczyciel CKP Wiesław Krupa wraz z uczniami technikum elektronicznego Łukaszem Krystoniem i Tomaszem Zdziebło.


Kronospan HPL w Pustkowie-Osiedlu wspiera kształcenie zawodowe

Przekazanie przemysłowego robota KUKA do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy to kolejny ważny element współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem Kronospan HPL sp. z. o. o. w Pustkowie Osiedlu, a szkołą w zakresie kształcenia zawodowego.

Robot, pracujący do 2017 roku na linii produkcyjnej, będzie w nowym roku szkolnym wykorzystywany na co dzień przez uczniów większości szkół zawodowych powiatu dębickiego do nauki programowania oraz praktycznego zastosowania urządzeń z szeroko pojętej automatyki. Możliwości zastosowania robota przemysłowego są szerokie, a jego udźwig, wynoszący 200 kilogramów, umożliwi w pełni jego wykorzystanie do celów dydaktycznych. Nie byłoby to możliwe bez inicjatywy i zaangażowania dyrektora firmy Kronospan HPL pana Rainera Dohringa.

Jak powiedział dyrektor CKP w Dębicy, pan Jacek Ochab po uruchomieniu tego urządzenia będzie ono wykorzystane w nowo powstającej pracowni automatyki przemysłowej. Do tej pory używane były miniaturowe modele dydaktyczne, natomiast przekazany robot to urządzenie produkcyjne, przy którym wszystkie podzespoły są o wiele większe. Kontakt z przemysłowym robotem pozwoli zwrócić uwagę uczniom, jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa w pracy. Dzięki codziennemu korzystaniu i zdobywaniu nowych kwalifikacji, uczniowie lepiej przygotują się do swoich zadań zawodowych. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy uruchomienie dla osób dorosłych bezpłatnego kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodach: technik automatyk oraz technik elektryk. Liczymy na to, że wiele mieszkańców naszego powiatu skorzysta z tej formy kształcenia, prowadzonej na sprzęcie, wykorzystywanym w przemyśle.

Współpraca Kronospan HPL Sp. z. o. o. z Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy została zapoczątkowana już w roku 2014 poprzez wycieczki uczniów klas technikum elektrycznego i elektronicznego do zakładu. Podczas tych wizyt uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi liniami produkcyjnymi oraz organizacją pracy. Dzięki współpracy z firmą Kronospan HPL w CKP w Dębicy możliwe było również wyposażenie pracowni dydaktycznych w nowe meble szkolne,  które zostały wykonane z nieodpłatnie przekazanych płyt meblowych.


W dniu 12 czerwca Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odwiedziła Klementyna – wóz prezentacyjny firmy WAGO-ELWAG.

W trakcie pokazów przeprowadzonych przez przedstawiciela firmy WAGO – pana Łukasza Gregorczyka, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z paletą rozwiązań dostarczanych przez firmę WAGO. W ramach 45 minutowych pokazów każda dziesięcioosobowa grupa uczestniczyła w prezentacji multimedialnej, podczas której uczniom dostarczane były informacje związane z budową i właściwościami szybkozłączek, złączek listwowych oraz modułów interfejsowych. W trakcie prelekcji dokładnie zostały szczegółowo omówione technologie CAGE CLAMP ® oraz PUSH WIRE ® opracowane przez firmę WAGO, które uniemożliwiają niekontrolowane wysunięcie się przewodów elektrycznych z złączek. W celu udowodnienia skuteczności działania powyższych technologii każdy z uczniów uczestniczących w pokazach otrzymał zestaw złączek i przewodów i samodzielnie mógł się przekonać, że po umieszczeniu przewodu w złączce niemożliwe jest jej wysunięcie, wyszarpanie, czy za pomocą innej metody opartej na sile.

W prezentacjach uczestniczyli uczniowie klas 2-ch i 3-ch technikum elektrycznego i elektronicznego.

W ramach pokazów zostały zaprezentowane również przykładowe zastosowania złączek w szafach sterowniczych w urządzeniach mechatronicznych zakładów przemysłowych, instalacjach elektrycznych wykorzystywanych w nowo powstających budynkach, jak również w instalacjach pojazdów transportowych. W trakcie spotkania zostały również omówione zasady postępowania podczas montażu przewodów w listwach.

Na zakończenie spotkania dla każdej z grup został przeprowadzony pokaz wytrzymałości termicznej złączek WAGO – na potrzeby doświadczenia skonfigurowano zamknięty obwód elektryczny składający się z zasilacza oraz przewodów połączonych złączką. W trakcie pokazu pan Łukasz zwiększał wartość prądu płynącego w obwodzie i na bieżąco komentował zjawiska zachodzące w układzie. W miarę kontrolowanego wzrostu prądu najpierw zaczęła się palić izolacja przewodu, następnie przewód zaczął nagrzewać się i … świecić. Aż w końcu natężenie prądu przekroczyło wartość graniczną i ciepło wydzielające się w przewodzie, spowodowane przepływem prądu, roztopiło przewód – w efekcie czego nastąpiła przerwa w obwodzie i prąd przestał płynąć.

Warto zwrócić uwagę, że spotkanie z Klementyną jest kolejnym elementem współpracy CKP w Dębicy z  przedstawicielami czołowych firm z branży osprzętu elektrycznego.

Spotkanie zorganizował pan Ryszard Skóra.


Bezpłatne Kursy Spawania


Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

27 kwietnia br. dyrekcja i nauczyciele Centrum Praktycznego w Dębicy uczestniczyli w Zespole Szkół Nr 2 oraz w 2 Liceum Ogólnokształcącym Dębicy w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych.

W Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy uczestniczył dyrektor CKP Jacek Ochab, który podziękował uczniom klas technikum za 4 lata spędzone w naszych pracowniach i laboratoriach oraz wyróżnił osoby najbardziej zaangażowane podczas zajęć praktycznych. Wśród nich znaleźli się:

 1. Bartosz Nykiel 4 cT
 2. Dawid Soprych 4 cT
 3. Michał Szerszeń 4 eT
 4. Szymon Szypułka 4 eT
 5. Mateusz Placek 4 eT

Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w 2 Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy uczestniczył wicedyrektor CKP Mirosław Mazur, który wyróżnił osoby najbardziej zaangażowane podczas zajęć organizowanych przez naszą placówkę z zakresu rysunku technicznego oraz obsługi programu AutoCAD. Byli to uczniowie klasy 3 a:

 1. Aleksandra Kiebała
 2. Wiktor Traciak
 3. Weronika Stawarz
 4. Bartłomiej Bieszczad

Wszystkim absolwentom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych oraz trafnych decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów lub pracy zawodowej.


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu w Dębica.TV

Tańczący robot w dębickim Centrum Kształcenia Praktycznego


Egzaminy próbne z kwalifikacji zawodowych E.12 i E.13

Informujemy, że w dniach 7 i 8 maja br. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy próbne z części praktycznej dla kwalifikacji E.12 i E.13

Proszę o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami:


Rozwijamy zainteresowania zawodowe

W dniu 11 kwietnia br. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy było organizatorem spotkania edukacyjnego pn. „Jak rozwijać zainteresowania zawodowe”. W seminarium wzięli udział uczniowie technikum informatycznego z Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy. Główną atrakcją podczas tego spotkania był tańczący i śpiewający robot wykonany przez nauczycieli i uczniów CKP.

Podczas krótkiego wykładu prowadzonego przez pana Wiesława Krupę (konstruktora i pomysłodawcę robota) młodzi informatycy, mieli możliwość zapoznania się z problemami które trzeba uwzględnić podczas konstruowania robotów humanoidalnych. Duże zainteresowanie młodych informatyków wzbudził temat  programowania tych urządzenia oraz zasady działania poszczególnych podzespołów.

Udział w spotkaniu pozwolił uczniom przybliżyć możliwości jakie daje wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Mamy nadzieję, że może kiedyś oni stworzą takiego mechanicznego przyjaciela bądź pracownika.

Bardzo dziękujemy opiekunom Pani Beacie Krupa i Pani Honoracie Salwa oraz uczniom za udział w zorganizowanym seminarium.


Egzaminy z kwalifikacji zawodowych E.06, E.08, E.12 i E.13

Informujemy, że w dniach 25.06 – 3.07 br. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy  z części praktycznej dla kwalifikacji E.06,E.08,E.12 i E.13

Proszę o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami:


Przedstawiciel firmy ASTOR gościnnie w CKP

W dniu 21 marca 2018 r. w naszej placówce mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela firmy Astor pana Mateusza Czerwonkę. Firma Astor wprowadza na nasz rynek najnowsze rozwiązania automatyki z zakresu sterowania i robotyki. Stanowisko firmy Astor cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających naszą placówkę uczniów jak i nauczycieli. Można było zobaczyć szerokie zastosowanie prezentowanych tam modeli serwonapędów jak i paneli HMI oraz robota przemysłowego Kawasaki.

Stoisko to odwiedził również Starosta Powiatu Dębickiego pan Andrzej Reguła.

Składamy serdeczne podziękowania dla firmy Astor za prezentację i wkład włożony w edukację przyszłych fachowców.


Dzień otwarty w Centrum Kształcenia Praktycznego

W dniu 21 marca 2018 r. w naszej placówce mieliśmy przyjemność gościć uczniów szkół gimnazjalnych powiatu dębickiego. Nasze mury odwiedziło ponad tysiąc osób, których witał robot wykonany przez Pana Jana Czekaja i Mirosława Krupę wraz z ich podopiecznymi. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, takich jak inteligentne lustro, bramki zliczające odwiedzających, wykonane i oprogramowane przez uczniów na kółku informatycznym pod okiem Pana Artura Piękosia. Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli spróbować zabawy przy stanowiskach pracowni sterowników, automatyki, elektryki i elektroniki. Nie zabrakło również dobrej sportowej rywalizacji  przy stanowiskach z tarczami do gry w darta.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i dobrą zabawę.

Pełna galeria z dnia otwartego tutaj.


Powiatowy Konkurs Informatyczny dla GimnazjalistówKomputer Ekspert

W dniu 21 marca br. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy już po raz piąty było organizatorem Powiatowego Konkursu Informatycznego Komputer Ekspert

Na konkurs zgłoszonych zostało 24 gimnazjalistów z 7 szkół. Konkurs był podzielony na 2 etapy. Pierwszy etap miał formę testu z ogólnej wiedzy informatycznej i pozwolił wyłonić  ośmiu najlepszych uczestników. W etapie drugim rywalizacja była bardzo wyrównana, gimnazjaliści wykonywali zadanie praktyczne obejmujące montaż i obsługę komputera.

Najlepszym gimnazjalistą okazał się Mateusz Maź z Gimnazjum Dwujęzycznego w Dębicy, który na podium wyprzedził Jakuba Mądro z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy oraz Wiktora Kuta ze Szkoły Podstawowej w Borowej.

Gościem honorowym konkursu był Starosta Powiatu Dębickiego pan Andrzej Reguła.

Dzień 21 marca był jednocześnie Dniem Otwartym Centrum Kształcenia Praktycznego. Młodzi informatycy mieli doskonałą okazję zapoznania się z pracowniami i przykładowymi zajęciami edukacyjnymi placówki, w której w przyszłości będą mogli rozwijać swoje praktyczne umiejętności. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się śpiewający i tańczący robot wykonany przez uczniów i nauczycieli z CKP.

Finałowa ósemka.

Nazwisko i imięSzkoła
Mateusz MaźGimnazjum Dwujęzyczne w Dębicy
Jakub MądroMiejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy
Wiktor KutaPubliczna Szkoła Podstawowa w Borowej
Patryk PodgórskiMiejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy
Jakub SzumowiczGimnazjum Dwujęzyczne w Dębicy
Bartosz PtaszekGimnazjum Dwujęzyczne w Dębicy
Maksymilian PrzybyłoPubliczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Dębicy
Szymon PulakPubliczna Szkoła Podstawowa w Borowej


Spotkanie z przedstawicielem firmy F&F

W dniu 15.03.2018 na zaproszenie nauczyciela i dyrekcji CKP przybył do naszej placówki przedstawiciel firmy F&F.

Firma F&F jest jedną z firm zajmujących się systemami inteligentnych domów oraz transmisjami bezprzewodowymi. W spotkaniu wzięli nauczyciele CKP w Dębicy jak i uczniowie technikum elektronicznego i elektrycznego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami budowy systemów inteligentnych domów F&HOME. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja działania przykładowych produktów wraz z oprogramowaniem służącym do ich konfiguracji.

Dziękujemy serdecznie przedstawicielowi firmy, dyrekcji jak i nauczycielom za zorganizowanie owocnego spotkania.


Spotkanie z przedstawicielem firmy Relpol

W dniu 14.03.2018 r. dzięki zaangażowaniu pana Ryszarda Skóry odbyło się spotkanie uczniów klas technikum elektronicznego i elektronicznego z przedstawicielem firmy Relpol.

Przyszli fachowcy mieli okazję poznać aktualnie panujące trendy w branży elektrycznej i elektrycznej. Na spotkaniu był również ogłoszony krótki konkurs dla uczniów ze znajomości produktów Relpol, nagrodą była koszulka firmowa, którą wygrał Krzysztof Tadla uczeń klasy 3CT. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Ponadto placówka otrzymała aktualne katalogi produktów firmy.

Dziękujemy serdecznie przedstawicielowi firmy Relpol i panu Ryszardowi Skórze za zorganizowanie owocnego spotkania.


Egzaminy próbne z kwalifikacji zawodowych E.12 i E.13

Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 marca br. W Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy zostaną przeprowadzone egzaminy próbne z części praktycznej dla kwalifikacji E.12 i E.13

Proszę o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami:


Egzamin SEP do 1kV

W dniu 6 marca br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbył się egzamin na uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 1 kV. Wśród osób zdających było 50 uczniów z technikum elektrycznego i elektronicznego z Zespołu Szkół Nr 2. Dzięki zajęciom dodatkowym organizowanym przez pana Wiesława Krupę i Ryszarda Skórę wszyscy z nich uzyskali uprawnienia eksploatacyjne. Liczymy, że dodatkowe kwalifikacje zwiększą szansę na zdobycie dobrej pracy na rynku pracy.


Powiatowy Konkurs Informatyczny „KOMPUTER EKSPERT 2018”              

Informujemy, w dniu 21 marca br. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbędzie się Powiatowy Konkurs Informatyczny „KOMPUTER EKSPERT 2018”. Zapraszamy do udziału gimnazjalistów oraz uczniów klas VII szkół podstawowych. Poniżej dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 kV

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy informuje, że w dniu 6 marca br. w naszej placówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1 kV.

Dla uczniów technikum elektronicznego i elektrycznego odbędą się  nieodpłatne spotkania przygotowujące do egzaminu wg następującego harmonogramu:

Klasa

Dni zajęć Godziny

4 cT

22.02.2018

01.03.2018

8:00 – 11:00

4 eT 01.03.2018

11:00 – 14:00

Wszystkich pozostałych zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem CKP telefonicznie na numer 14 6813 150 lub drogą elektroniczną: sekretariat@ckp.debica.pl


Klasa I Ti z Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu 

Serdecznie witamy w naszych murach uczniów klasy pierwszej technikum informatycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu. Uczniowie uczęszczają na zajęcia praktyczne odbywające się w wyspecjalizowanych pracowniach w naszej placówce. Życzymy powodzenia i wiele satysfakcji ze zdobytych umiejętności.


Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 15 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 5 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 3 stycznia do 1 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą TIG”. W kursie uczestniczyło 10 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Kurs spawania w metodzie MAG zakończony

W dniach od 2 listopada do 15 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą MAG”. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 2 listopada do 5 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą TIG”. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje nową szansą” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Wykonanie sieci komputerowej w ZSS w Dębicy

W listopadzie br. odbywający u nas zajęcia praktyczne uczniowie klasy 2 Ti z Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu wykonali instalację sieci komputerowej w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. Całość prac polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji w 13 salach lekcyjnych mieszczących się na różnych piętrach budynku oraz wymianie i osprzętu w szafie krosowniczej.

Ponieważ zajęcia realizowane były w ramach przedmiotu projektowanie i montaż sieci komputerowych uczniowie mieli możliwość praktycznego zapoznania się z rzeczywistymi problemami w tego typu pracach co daje więcej niż niejedna lekcja w sali szkolnej.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy złożyła na ręce dyrektora CKP pana Jacka Ochaba wyrazy podziękowania dla wszystkich uczniów i opiekunów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Nauczyciele odpowiedzialni za ten projekt to: Dariusz Ferenc, Sławomir Łakomy, Wiesław Krupa i Ryszard Skóra.


XVIII TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ NAUCZYCIELI O PUCHAR STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO

2 grudnia 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego odbył się XVIII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego.

W tym roku do współzawodnictwa zgłosiło się 6 drużyn w tym tradycyjnie już drużyna Centrum Kształcenia Praktycznego. Po pięciu rozegranych  meczach systemem każdy z każdym nasza drużyna zajęła 2 miejsce ulegając jedynie reprezentacji Szkoły Podstawowej Nr 10.

Placówkę naszą reprezentowali: Jacek Ochab, Mirosław Mazur, Łukasz Krasoń, Dariusz Ferenc, Tomasz Ferenc, Sylwia Węgrzyn,  Jakub Wasiliew, Paweł Piękoś, Grzegorz Niedziela.

Fotografie z wydarzenia zobaczysz tutaj.


Piknik z przedsiębiorczością

Kilkudziesięciu wystawców w tym Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy i około tysiąca młodych ludzi wzięło udział w dniu 17 listopada br. w „Pikniku z Przedsiębiorczością”, który został zorganizowany przez Powiat Dębicki i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.
W trakcie pikniku, zorganizowanego w hali sportowej MOSiR w Dębicy, przedstawiciele placówek edukacyjnych i przedsiębiorcy rozmawiali ze zwiedzającymi m.in. o realiach rynku pracy, oczekiwaniach rekrutacyjnych, warunkach zatrudnienia, oferowanych programach stażowych i praktykach.

Stoisko naszej placówki przygotował pan Dariusz Ferenc wraz z uczniami z klasy 3 cT z technikum elektronicznego.


Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2018

Klasa 3 eT kwalifikacja E.07

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2018

KKZ kwalifikacja E.12 – egzamin pisemny

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2018

KKZ kwalifikacja E.12 – egzamin praktyczny

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń/luty 2018


18.10.2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę w 2018 roku.


 BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE CZYLI TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

23 CZERWCA odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy. Na uroczystość przybyła dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego, grono pedagogiczne i uczniowie. 

Za zaangażowanie podczas zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego zostali wyróżnieni uczniowie technikum elektrycznego: 

 1. Maciej Mazur                  1aT
 2. Przemysław Polek          2aT
 3. Jakub Patałuch               2aT
 4. Dawid Rokosz                 2aT
 5. Bartosz Kozikowski        2bT
 6. Bartłomiej Ciołek            2bT
 7. Kamil Piękoś                   2bT
 8. Mateusz Iskrowicz          3bT
 9. Marcin Łączak                 2eT
 10. Krzysztof Wójcik             2eT
 11. Michał Szerszeń             3eT
 12. Szymon Szypułka           3et
 13. Marcin Baniak                 3et
 14. Tomasz Zdziebło            2cT

Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

SZKOLENIE EXTA LIFE Z FIRMY ZAMEL

W dniu 16 maja 2017r. placówkę naszą odwiedził pan Rafał Gryska koordynator d/s technicznych i handlowych firmy Zamel.

Spotkanie to miało na celu zapoznanie uczniów technikum elektrycznego oraz informatycznego z systemem inteligentnego domu Exta Life. System EXTA LIFE umożliwia komfortowe i sprawne sterowanie oświetleniem, roletami okiennymi, bramami wjazdowymi, ogrzewaniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi nie tylko z poziomu nadajników radiowych, ale także za pomocą smartfonów i tabletów z dowolnego miejsca na świecie. Uczniowie mieli możliwość poćwiczenia na specjalnych zestawach przywiezionych przez pana Rafała Gryska i na koniec ćwiczeń otrzymali certyfikaty.

Organizatorami spotkania byli nauczyciele CKP w Dębicy Ryszard Skóra i Wiesław Krupa.


POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2017

28 kwietnia w Domu Kultury Kosmos odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy. Na uroczystość przybyła dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Praktycznego, grono pedagogiczne, młodzież szkolna i sami abiturienci. Gościem specjalnym była Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy Pani Anna Wilczyńska

Za zaangażowanie podczas zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego zostali wyróżnieni uczniowie technikum elektrycznego:  Maciej Bąk, Kamil Lisak i Marcin Grzesiakowski, oraz uczniowie technikum elektronicznego: Damian Dul i Przemysław Czuba

Uroczystość pożegnania uświetniła część artystyczna przygotowana  przez  klasy II i III Zespołu Szkół Nr 2.

Wszystkim absolwentom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz powodzenia w dorosłym życiu.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy

ul. Ignacego Lisa 2, 39-200 Dębica 

ogłasza nabór na kursy spawania w metodach:

 • 111-spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • 135-spawanie w osłonie gazów MAG
 • 131-spawanie w osłonie gazów MIG
 • 141-spawanie elektrodą nietopliwą TIG
 • 311-spawanie acetylenowo-tlenowe

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 14 681 31 50
lub osobiście w siedzibie CKP w Dębicy, ul. I. Lisa 2.
 


SALON GIMNAZJALISTY 2017

„Salon gimnazjalisty” jest przedsięwzięciem zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy. Podczas kolejnych spotkań została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i zawodowych, prowadzonych przez powiat dębicki. Specjalnie dla gimnazjalistów przygotowano materiały promocyjne, dotyczące możliwości i kierunków kształcenia.Cykl spotkań miał ułatwić nastolatkom decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zachęcić młodzież do kontynuowania nauki w powiecie dębickim.

Scroll Up
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook